Dataskydd

B+S grid solutions GmbH

Dataskyddsdeklaration

Vänligen notera att den tyska versionen av texten är den bindande originalversionen och denna översättning är bara till för användarens komfort. Denna dataskyddsdeklaration informerar dig om typen, omfattningen och syftet med behandlingen av personuppgifter (nedan kallade "uppgifter") inom vår internettjänst och de webbplatser, funktioner och innehåll som är kopplade till det samt externa hemsidor, t.ex. våra profiler i sociala medier (nedan gemensamt kallade "internettjänst"). När det gäller de termer som används, såsom "behandling" eller "registeransvarig", hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

Privatsphäre-Einstellungen ändern

Historie der Privatsphäre-Einstellungen

Einwilligungen widerrufen

ANSVARIG

B+S grid solutions GmbH
Schulstraße 38,
26524 Berumbur
Germany
info@bs-gridsolutions.com
www.bs-gridsolutions.com
Ledning: Dipl.-Ing. (FH) Peter Scholle. Dipl.-Ing. (FH) Kirstin Budde

TYPER AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS:

- Inventeringsuppgifter (t.ex. namn, adresser).
- Kontaktuppgifter (t.ex. e-post, telefonnummer).
- Innehållsdata (t.ex. textuppgifter, fotografier, videor).
- Användaruppgifter (t.ex. besökta webbsidor, intresse för innehåll, åtkomsttider).
- Metadata/kommunikationsdata (t.ex. enhetsinformation, IP-adresser).

KATEGORIER AV REGISTRERADE PERSONER

Besökare och användare av internettjänst (nedan kallar vi de berörda personerna kollektivt för "användare").

SYFTET MED BEHANDLINGEN

- Tillhandahållande av internettjänst, dess funktioner och innehåll.
- Svara på kontaktförfrågningar och kommunikation med användare.
- Säkerhetsåtgärder.
– Reichweitenmessung/Marketing.

VILLKOR

"Personuppgifter": all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad den berörda personen); en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras, särskilt genom hänvisning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, en online-identifierare (t.ex. en cookie) eller till en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

"behandling": varje användande eller råd av andändanden som utförs med personuppgifter, oavsett om det sker på automatisk väg eller inte. Begreppet är brett och omfattar praktiskt taget all hantering av data.

"pseudonymisering": behandling av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till en berörd person utan användning av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information förvaras separat och omfattas av tekniska och organisatoriska åtgärder som säkerställer att personuppgifterna inte kan hänföras till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

"profilering": varje automatiserad behandling av personuppgifter som består i att använda sådana personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter som rör den fysiska personens arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller byte av plats.

"Personuppgiftsansvarig": den fysiska eller juridiska person, offentliga myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

"personuppgiftsbiträde ": en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

RELEVANT RÄTTSLIG GRUND

I enlighet med artikel 13 i GDPR informerar vi dig om den rättsliga grunden för vår databehandling. Om den rättsliga grunden inte anges i integritetspolicyn gäller följande: Den rättsliga grunden för att erhålla samtycke är artikel 6.1 a och artikel 7 i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att kunna tillhandahålla våra tjänster, genomföra avtalsåtgärder och svara på förfrågningar är artikel 6.1 b i GDPR, den rättsliga grunden för behandling för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter är artikel 6.1 c i GDPR och den rättsliga grunden för behandling för att skydda våra legitima intressen är artikel 6.1 f i GDPR. Om den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen gör det nödvändigt att behandla personuppgifter, utgör artikel 6.1 d i GDPR den rättsliga grunden.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Vi ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig i förhållande till risken i enlighet med artikel 32 i dataskyddsförordningen, med beaktande av den senaste tekniken, kostnaderna för genomförandet och behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften samt riskens varierande sannolikhet och allvar för fysiska personers rättigheter och friheter.

Åtgärderna omfattar särskilt att säkerställa uppgifternas sekretess, integritet och tillgänglighet genom att kontrollera den fysiska tillgången till uppgifterna samt tillgången, inmatningen, överföringen, säkerställandet av tillgängligheten och separeringen av uppgifterna. Vi har också rutiner för att säkerställa utövandet av de registrerades rättigheter, radering av uppgifter och svar på komprometterade uppgifter. Dessutom tar vi redan hänsyn till skyddet av personuppgifter vid utveckling och val av hårdvara, programvara och förfaranden, i enlighet med principen om dataskydd genom teknisk design och genom dataskyddsvänliga standardinställningar (artikel 25 i GDPR).

SAMARBETE MED PERSONUPPGIFTSBITRÄDE OCH TREDJE PARTER

Om vi i samband med vår behandling lämnar ut uppgifter till andra personer och företag (orderbehandlare eller tredje part), överför dem till dem eller på annat sätt ger dem tillgång till uppgifterna, sker detta endast på grund av ett rättsligt tillstånd (t.ex. om överföring av uppgifter till tredje part, t.ex. till leverantörer av betalningstjänster, är nödvändig för fullgörandet av kontraktet i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR), om du har gett ditt samtycke, om en rättslig förpliktelse föreskriver detta eller om det grundar sig på våra legitima intressen (t.ex. vid användning av ombud, webbhotell etc.).

Om vi ger tredje part i uppdrag att behandla uppgifter på grundval av ett så kallat "avtal om behandling" sker detta på grundval av artikel 28 i GDPR.

ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJELÄNDER

Om vi behandlar uppgifter i ett tredjeland (dvs. utanför Europeiska unionen (EU) eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)) eller om detta sker i samband med användning av tjänster från tredje part eller utlämnande eller överföring av uppgifter till tredje part, görs detta endast om det sker för att uppfylla våra (för)avtalsenliga skyldigheter, på grundval av ditt samtycke, på grund av en rättslig förpliktelse eller på grundval av våra legitima intressen. Med förbehåll för rättsliga eller avtalsmässiga tillstånd behandlar vi eller tillåter behandling av uppgifter i ett tredje land endast om de särskilda kraven i artikel 44 ff. GDPR uppfylls. Detta innebär att behandlingen utförs till exempel med särskilda garantier, såsom officiellt erkänd fastställelse av en uppgiftsskyddsnivå som motsvarar EU:s (t.ex. för USA genom "Privacy Shield") eller efterlevnad av officiellt erkända särskilda avtalsförpliktelser (s.k. standardavtalsklausuler).

DE BERÖRDA PERSONERNAS RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära en bekräftelse på om uppgifterna i fråga behandlas och att få information om dessa uppgifter samt ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med artikel 15 i GDPR.

Du har rätt enligt artikel 16 i GDPR att begära att uppgifterna om dig kompletteras eller att felaktiga uppgifter om dig korrigeras.

I enlighet med artikel 17 i GDPR har du rätt att kräva att de berörda uppgifterna raderas utan dröjsmål eller alternativt kräva att behandlingen av uppgifterna begränsas i enlighet med artikel 18 i GDPR.

Du har rätt att begära att få de uppgifter om dig som du har lämnat till oss i enlighet med artikel 20 i GDPR och att begära att de överförs till andra registeransvariga.

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 77 i GDPR.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att återkalla det samtycke som beviljats i enlighet med artikel 7.3 i GDPR med verkan för framtiden.

RÄTT TILL MOTSÄGNING

Du kan när som helst motsäga framtida behandling av uppgifter om dig i enlighet med artikel 21 i GDPR. Motsägningen kan särskilt göras mot behandling för direkt marknadsföring.

KAKOR OCH RÄTTEN ATT MOTSÄGA MOT DIREKTREKLAM

"Kakor" är små filer som lagras på användarnas datorer. Olika information kan lagras i kakor. En kaka används främst för att lagra information om en användare (eller den enhet som kakan lagras på) under eller efter hans eller hennes användandet av en internettjänst. Tillfälliga kakor, eller "sessionskakor" eller "tillfälliga kakor", är kakor som raderas när användaren lämnar en internetjänst och stänger sin webbläsare. I en sådan kaka kan till exempel innehållet i en kundvagn i en nätbutik eller inloggningsstatus lagras. Kakor som lagras även efter att webbläsaren stängts kallas "permanenta" eller "bestående". Till exempel kan inloggningsstatusen sparas om användarna besöker dem efter flera dagar. På samma sätt kan användarnas intressen lagras i en sådan kaka, som används för mätning av räckvidd eller marknadsföring. Tredjepartskakor" är kakor som erbjuds av andra leverantörer än den ansvariga parten som driver internettjänsten (om det annars bara är dess kakor kallas de "förstapartskakor").

Vi kan använda tillfälliga och permanenta kakor och förklarar detta i vår sekretesspolicy

Om användarna inte vill att kakor ska lagras på deras dator uppmanas de att avaktivera motsvarande alternativ i webbläsarens systeminställningar. Lagrade kakor kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Om du utesluter kakor kan det leda till funktionella begränsningar av detta internettjänst.

En allmän invändning mot användningen av kakor för marknadsföring på nätet kan göras för ett stort antal tjänster, särskilt när det gäller spårning, via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices/ eller EU:s webbplats http://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan lagring av kakor förhindras genom att avaktivera dem i webbläsarens inställningar. Observera att i detta fall inte alla funktioner i detta internettjänst kan användas http://www.aboutads.info/choices/ oder die EU-Seite http://www.youronlinechoices.com/ erklärt werden. Des Weiteren kann die Speicherung von Cookies mittels deren Abschaltung in den Einstellungen des Browsers erreicht werden. Bitte beachten Sie, dass dann gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Onlineangebotes genutzt werden können.

RADERING AV UPPGIFTER

De uppgifter som behandlas av oss kommer att raderas eller begränsas i sin behandling i enlighet med artiklarna 17 och 18 i GDPR. Om det inte uttryckligen anges inom ramen för denna dataskyddsdeklaration raderas de uppgifter som vi lagrar så snart de inte längre behövs för det avsedda ändamålet och raderingen inte strider mot eventuella lagstadgade skyldigheter att bevara uppgifter. Om uppgifterna inte raderas eftersom de behövs för andra och lagligt tillåtna ändamål, kommer behandlingen av dem att begränsas. Det vill säga att uppgifterna blockeras och inte behandlas för andra ändamål. Detta gäller t.ex. uppgifter som måste bevaras av handels- eller skattelagstiftningsskäl.

I enlighet med de rättsliga kraven i Tyskland är lagringstiden tio år i enlighet med §§ 147.1 AO, 257.1.1 nr 1 och 4, § 4 HGB (böcker, register, förvaltningsberättelser, bokföringsverifikationer, affärsböcker, handlingar som är relevanta för beskattning etc.) och sex år i enlighet med § 257.1.1 nr 2 och 3, § 4 HGB (affärsbrev).

Enligt de rättsliga kraven i Österrike sker lagringen särskilt i 7 år enligt § 132.1 BAO (bokföring, verifikationer/fakturor, räkenskaper, kvitton, affärshandlingar, inkomst- och utgiftsberäkningar etc.), i 22 år i samband med fast egendom och i 10 år i samband med elektroniskt tillhandahållna tjänster, telekommunikations-, radio- och tv-tjänster som tillhandahålls till icke-företagare i EU:s medlemsländer och för vilka man ansöker om Mini-One-Stop-Shop (MOSS).

FÖRETAGSRELATERAD BEARBETNING

Dessutom bearbetar vi följande
- Uppgifter om avtal (t.ex. avtalets föremål, villkor, kundkategori).
- Betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik)
av våra kunder, intresserade parter och affärspartner för att tillhandahålla avtalstjänster, service och kundvård, marknadsföring, reklam och marknadsundersökningar.

AVTALSENLIGA TJÄNSTER

Vi behandlar uppgifter om våra avtalspartners och berörda parter samt andra klienter, kunder, klienter eller avtalspartners (enhetligt kallade "avtalspartners") i enlighet med artikel 6.1 b. GDPR, för att tillhandahålla dem våra avtalsenliga eller föravtalsenliga tjänster. De uppgifter som behandlas i detta sammanhang, typen, omfattningen, syftet och nödvändigheten av behandlingen avgörs av det underliggande avtalsförhållandet.

De uppgifter som behandlas omfattar våra avtalspartners stamuppgifter (t.ex. namn och adress), kontaktuppgifter (t.ex. e-postadresser och telefonnummer) samt avtalsuppgifter (t.ex. använda tjänster, avtalets innehåll, avtalskommunikation, kontaktpersonernas namn) och betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter, betalningshistorik).

I princip behandlar vi inte särskilda kategorier av personuppgifter, såvida de inte ingår i en beställd eller avtalsenlig behandling.

Vi behandlar uppgifter som är nödvändiga för att motivera och uppfylla avtalstjänster och påpekar behovet av att lämna ut dem om detta inte är uppenbart för avtalsparterna. Utlämnande till externa personer eller företag sker endast om det är nödvändigt inom ramen för ett avtal. När vi behandlar de uppgifter som vi har fått inom ramen för en beställning agerar vi i enlighet med kundens instruktioner och de rättsliga kraven.

När du använder våra onlinetjänster kan vi lagra IP-adressen och tidpunkten av respektive användning. Lagringen grundar sig på våra legitima intressen och på användarnas intresse av skydd mot missbruk och annan obehörig användning. Dessa uppgifter lämnas i princip inte vidare till tredje part, såvida det inte är nödvändigt för att fullfölja våra krav enligt artikel 6.1 f. GDPR eller om det finns en rättslig skyldighet att göra det enligt artikel 6.1 c. GDPR.

Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för att fullgöra avtalsenliga eller lagstadgade omsorgsskyldigheter samt för att hantera eventuella garantiåtaganden och jämförbara skyldigheter, varvid behovet av att behålla uppgifterna ses över vart tredje år; i annat fall gäller de lagstadgade lagringsskyldigheterna

ADMINISTRATION, EKONOMISK REDOVISNING, KONTORSORGANISATION, KONTAKTHANTERING

Vi behandlar uppgifter i samband med administrativa uppgifter samt för att organisera vår verksamhet, ekonomisk redovisning och för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. arkivering. I samband med detta behandlar vi samma uppgifter som vi behandlar i samband med tillhandahållandet av våra avtalsenliga tjänster. Behandlingsgrunderna är artikel 6.1 c. GDPR, artikel 6.1 f. GDPR. Kunder, intresserade parter, affärspartner och webbplatsbesökare berörs av behandlingen. Syftet och vårt intresse med behandlingen är administration, bokföring, kontorsorganisation, arkivering av uppgifter, dvs. uppgifter som tjänar till att upprätthålla vår affärsverksamhet, utföra våra uppgifter och tillhandahålla våra tjänster. Radering av uppgifter om avtalstjänster och avtalskommunikation motsvarar den information som tillhandahålls i dessa behandlingsaktiviteter.

Vi avslöjar eller överför uppgifter till skattemyndigheter, rådgivare, t.ex. skatterådgivare eller revisorer, samt till andra avgiftsbyråer och betaltjänstleverantörer.

Dessutom lagrar vi information om leverantörer, organisatörer och andra affärspartners på grundval av våra affärsintressen, t.ex. för att kunna kontakta dem vid ett senare tillfälle. Dessa uppgifter, som till största delen är företagsrelaterade, lagras permanent.

AFFÄRSANALYS OCH MARKNADSUNDERSÖKNINGAR

För att kunna bedriva vår verksamhet på ett ekonomiskt sätt, för att kunna känna igen marknadstrender, avtalspartnernas och användarnas önskemål analyserar vi de uppgifter vi har om affärstransaktioner, avtal, förfrågningar osv. I samband med detta behandlar vi inventeringsuppgifter, kommunikationsuppgifter, avtalsuppgifter, betalningsuppgifter, användningsuppgifter och metadata på grundval av artikel 6.1 f. GDPR, varvid de registrerade är avtalspartners, intresserade parter, kunder, besökare och användare av vårt internettjänst.

Analyserna utförs för företagsbedömningar, marknadsföring och marknadsundersökningar. När vi gör detta kan vi ta hänsyn till registrerade användares profiler med information, t.ex. om vilka tjänster de har använt. Analyserna hjälper oss att öka användarvänligheten, optimera vårt erbjudande och förbättra vår affärsverksamhet. Analyserna tjänar endast oss och offentliggörs inte externt, såvida det inte rör sig om anonyma analyser med sammanfattade värden.

Om dessa analyser eller profiler är personliga kommer de att raderas eller göras anonyma när användarna slutar att använda dem, annars efter två år från det att avtalet ingåtts. I övrigt ska de makroekonomiska analyserna och fastställandet av allmänna tendenser om möjligt göras anonymt.

KONTAKT

När du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär, e-post, telefon eller sociala medier) behandlas användarens uppgifter för att hantera kontaktförfrågan och dess behandling i enlighet med artikel 6.1 b i GDPR. Användarens uppgifter kan lagras i ett system för hantering av kundrelationer ("CRM-system") eller i en jämförbar förfrågningsorganisation

Vi raderar förfrågningarna om de inte längre är nödvändiga. Vi ser över behovet vartannat år, och dessutom gäller de lagstadgade arkiveringsskyldigheterna.

VÄRDSKAP OCH E-POST

De webbhotell som vi använder används för att tillhandahålla följande tjänster: Infrastruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, e-postutskick, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster, som vi använder för att driva detta internettjänst.

I samband med detta behandlar vi eller vår hostingleverantör inventeringsdata, kontaktdata, innehållsdata, avtalsdata, användningsdata, metadata och kommunikationsdata från kunder, intresserade parter och besökare av detta internettjänst på grundval av våra legitima intressen i ett effektivt och säkert tillhandahållande av detta internettjänst i enlighet med artikel 6.1 f i GDPR i kombination med artikel 28 i GDPR (ingående av ett avtal om avtalsbehandling). Art. 28 GDPR (ingående av avtal om orderbehandling).

INSAMLING AV ÅTKOMSTUPPGIFTER OCH LOGGFILER

Vi, eller snarare vår hostingleverantör, samlar in uppgifter på grundval av våra legitima intressen i enlighet med artikel 6.1 lit. f. GDPR samlar vi in uppgifter om varje åtkomst till servern där denna tjänst finns (så kallade serverloggfiler). Tillgångsinformationen omfattar namnet på den webbplats som nås, fil, datum och tid för åtkomst, mängden överförda data, meddelande om framgångsrik åtkomst, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referrer URL (den tidigare besökta sidan), IP-adress och den begärande leverantören.

Loggfilinformation lagras av säkerhetsskäl (t.ex. för att klargöra missbruk eller bedrägeri) i högst 7 dagar och raderas sedan. Uppgifter vars fortsatta lagring är nödvändig för bevisändamål är undantagna från radering tills händelsen i fråga slutgiltigt har klarlagts.

INTEGRERING AV TJÄNSTER OCH INNEHÅLL FRÅN TREDJE PART

I vårt online-erbjudande använder vi innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer på grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt online-erbjudande i enlighet med artikel 6.1 lit. f. GDPR) innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer för att integrera deras innehåll och tjänster, t.ex. videor eller typsnitt (nedan enhetligt kallat "innehåll").

Detta kräver alltid att de tredjepartsleverantörer som tillhandahåller detta innehåll känner till användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen är därför nödvändig för att innehållet ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggar" kan användas för att utvärdera information om t.ex. besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i kakor på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt internettjänst, samt vara kopplad till sådan information från andra källor.

GOOGLE FONTS

Vi integrerar typsnitt ("Google Fonts") från leverantören Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated. https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Skapad med Datenschutz-Generator.de, Dr. Thomas Schwenke

B+S grid solutions GmbH

ISO9001_GB__RGB